Home > 야채

상품명 신상품역순 진열수

야채 총 상품 28 개 중 28 개 정렬 되었습니다.
고구마 1KG/팩 - Japan Sweet Potato  
원산지 : 베트남

$ 5.50

밤고구마 700g/봉지  
원산지 : 한국

$ 7.50 [품절]

냉이나물 500G - Frozen  
원산지 : 한국산

$ 15.00

콩나물 250G - Soybean Sprouts  
원산지 : Singapore

$ 1.70

양파 2kg/봉지 White Onion  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

아삭오이고추 - 10개/팩  
원산지 : 한국

$ 4.50 [품절]

청양고추 150g/팩  
원산지 : 한국

$ 3.50

꽈리고추 200g/팩  
원산지 : 한국

$ 4.50

풋고추 20개/팩 Green Chilli  
원산지 : Malaysia

$ 3.00

깻잎 (30장)/팩 Perilla Leaf  
원산지 : 한국

$ 3.00

적상추 200G/팩 Red Lettuce  
원산지 : 한국

$ 3.50 [품절]

쥬키니(돼지호박) 2개/팩  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

애호박 Green Pumpkin  
원산지 : 한국

$ 4.00

일본오이 3개/팩  
원산지 : Malaysia

$ 3.00

백오이-2개/팩  
원산지 : 한국

$ 3.50 [품절]

부추 300g - Koo Chives  
원산지 : 로컬

$ 3.30

쪽파 (Spring Onion) - 한단 300g  
원산지 : 로컬

$ 4.80

브로콜리 2개 - Brocoli  
원산지 : 로컬

$ 3.80

대파 2뿌리*2단 Scallion  
원산지 : 로컬

$ 4.80

파프리카(빨.노랑)2개/팩  
원산지 : 로컬

$ 3.50

홍고추(20개/팩) Red Chilli  
원산지 : Malaysia

$ 3.50

깐마늘 500G - Peeled Garlic  
원산지 : China

$ 4.50

찰옥수수-2개/팩  
원산지 : 한국

$ 3.80

무우 (2~3개/팩) White Radish  
원산지 : Malaysia

$ 3.80

고냉지 무우  
원산지 : 한국

$ 6.00

양상추 - Iceberg Lettuce  
원산지 : Local

$ 1.80

감자 1kg/팩  
원산지 : Local

$ 3.80

호박고구마 800g/봉지  
원산지 : 한국

$ 8.50 [품절]

◁   1   ▷